PREDAJ HUTNÝCH POLOTOVAROV        >>>        VÝROBA  ELEKTROZARIADENÍ

Systém manažérstva podľa normy:
STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008

NATO požiadavky na hodnotenie návrhu,vývoja a výroby :
AQAP 2110/2009

predaj hutných polotovarov spojovací materiál konštrukčné práce výroba el. zariadení obch. podmienky zamestnanie certifikáty o nás

 

I. ÚVOD

Naša spolocnost je dodávatelom hutných polotovarov a služieb pre výrobnú sféru, do maloobchodnej siete a koncových úživatelov. Pri predaji produktov sa držíme myšlienky - predávat od 1 ks až po velké množstvá. Produkty, ktoré dodávame, prešli prísnou výstupnou kontrolou u našich dodávatelov a splnajú obvyklé požadované normy ISO 9002. Naša spolocnost zaviedla a používa systém riadenia kvality podla normy ISO 9001:2000.

Naša adresa:
TKM GROUP,v.o.s.
Vysoká3052/ 38
921 01 PIEŠTANY


Velkoobchodní zákazníci majú možnost vyžiadat si návštevu nášho obchodného zástupcu priamo u Vás !

Kontakty na nás:
Tel: 0903 421955 - zásielková služba, servis (mimo otváracích hodín nám môžete nechat odkaz na záznamníku)

e-mail: tkmgroup@tkmgroup.sk
http://www.tkmgroup.sk, kde okrem iných zaujímavostí nájdete aj náš sortiment .

II. ŽIADOSTI O CENOVÉ PONUKY

V záujme rýchleho a presného vybavenia žiadosti o cenové ponuky by táto mala obsahovat:

obchodné meno, ICO, IC DPH a adresu zákazníka

telefónne, faxové alebo mailové spojenie

meno konkrétneho žiadatela

presnú a co najužšiu špecifikáciu tovaru a požadované množstvo

navrhovanú cenu

požadovaný termín dodávky

Platnost cenovej ponuky je 7 dní a vyhradzujeme si právo medzipredaja. Pri konzultácii s našimi pracovníkmi odporúcame vyžiadat si meno pracovníka. Pri riešení ponúk máte možnost osobne sa stretnút s našimi obchodnými zástupcami bud u Vás alebo u nás.

III. OBJEDNÁVANIE TOVARU

FORMA OBJEDNÁVKY:
V záujme rýchleho a presného vybavenia Vašej objednávky Vás žiadame o písomnú formu každej objednávky. Objednávku môžete dorucit:

1.    E-MAILOM

2.    FAXOM

3.    POŠTOU

4.    OSOBNE

V prípade objednávania poštou alebo faxom odporúcame telefonické overenie, ci objednávka došla v poriadku a nacas. Žiadame Vás, aby ste si zvolili len jeden z uvedených variantov. V prípade, že požadujete potvrdenie objednávky, uvedte to na nej. U zákazníkov, ktorý požadujú platbu faktúrou vyžadujeme pri prvej objednávke predložit výpis z obchodného registra!

NÁLEŽITOSTI OBJEDNÁVKY:

citatelne vyplnená objednávka so zákazníckym císlom

názov odberatela, úplná a presná adresa pre dorucovanie zásielky a faktúry

telefonické a faxové spojenie, e-mailová adresa

císlo objednávky a dátum jej vystavenia

jednoznacná špecifikácia, pokial možno podla nášho katalógu, množstvo

pokial je tovar objednaný na základe našej ponuky, prosíme uviest císlo ponuky

prípadné zmluvné ceny, dojednané na základe Vášho jednania s pracovníkom našej firmy

spôsob odberu tovaru

pri osobnom odbere Vás žiadame o dohodnutie termínu prebratia tovaru


Predpokladom pre zaradenie zákazníka na velkoobchod, (t.j. napr. platba na faktúru, zvýhodnené ceny, služby obchodných zástupcov) je prvá objednávka s hodnotou nad 200,-EUR a rocný odber aspon 2 000 EUR.
U podnikatelských subjektov tiež:

ICO, DIC a bankové spojenie

peciatka, meno a podpis oprávneného pracovníka vybavujúceho objednávku

Snažíme sa o kvalitné a kompletné služby a preto sme nútení stanovit minimálnu hodnotu objednaného tovaru pri osobnom odbere na 70 ,-EUR bez DPH. Maloobchodným zákazníkom pri objednávke pod 20,- EUR bez DPH úctujeme manipulacný poplatok vo výške 4,-EUR bez DPH (neplatíte pri doobjednávke). Pri niektorých tovaroch sú urcité minimálne odberné množstvá. Dodávanie vzoriek je samozrejme možné. Zákazníkom bez živnostenského listu ako aj maloobchodným zákazníkom neskladový tovar zasielame na dobierku.

STORNO OBJEDNÁVKY
Storno objednávky je možné, pokial dané súciastky ešte neboli pre Vás záväzne objednané. Dohodnuté záväzné casové objednávky je možné stornovat len s našim súhlasom. Zrušenie objednávky u neskladových položiek alebo ich vrátenie je vylúcené.


Spôsob vrátenia zaplatenej ciastky
V prípade platby vopred (TatraPay, zálohová faktúra) Vám vystavíme dobropis. Za zrušenie objednávky si úctujeme storno poplatok podla nášho aktuálneho Sadzobníka poplatkov. Zaplatenú ciastku zníženú o storno poplatok poukážeme na Vami udaný bankový úcet vedený v SR.

IV. CENY

V ponuke sú udávané velkoobchodné ceny bez DPH (VOC bez DPH).
Vzhladom na pohyb cien tovaru na trhu, zmenu kurzov, nevieme zabezpecit úplne pevné ceny. Aktuálne ceny pocíta vždy program podla aktuálnych nákupných cien. Samozrejme ceny na základe cenových ponúk sú vždy platné. Pri väcšom odbere z jednotlivých položiek poskytujeme individuálne rabaty.

V. DODACIA DOBA

Tovar, ktorý je na sklade, odosielame obvykle do 2 pracovných dní po obdržaní objednávky. Tovar, ktorý nie je na sklade, odosielame obvykle do 7-21 dní. Tovar, ktorý nie je v katalógu, je vhodné pred objednaním konzultovat s našimi pracovníkmi. Objednaný tovar nám prichádza špedicnými službami, 1x štrtrocne z Ruskej federácie .

VI. SPÔSOB ODBERU TOVARU

Špedicnou službou UPS (aj na dobierku). Tento spôsob preferujeme.

Slovenskou poštou (aj na dobierku)

Osobne v sídle spolocnosti (maloobchodní zákazníci minimum 70 EUR bez DPH).

Špedicné a balné úctujeme podla aktuálnej ponuky. Pri zásielke tovaru nad 200 EUR bez DPH špedicné a balné neúctujeme. Nevybavené položky z objednávky evidujeme 4 mesiace. Ponúkame Vám možnost just-in-time, t.j. zasielanie Vami požadovaného tovaru kompletne v urcitý den, cím Vám odpadnú náklady na skladovanie.

VII. PLATOBNÉ PODMIENKY

faktúrou s termínom úhrady (obvykle 14 až 30 dní)

dobierkou

TatraPay

zálohovou platbou (objednávka nad 700 EUR)

v hotovosti v sídle spolocnosti


DOBIERKU, ZÁLOHOVÚ PLATBU PLNÚ ALEBO CIASTOCNÚ POŽADUJEME:

pri prvom odbere tovaru od našej firmy

pri objednávke špeciálnych polotovarov

ak zákazník nemá sídlo v Slovenskej republike

ak zákazník nemá v dobe možného odberu tovaru uhradené faktúry, ktorým uplynula doba splatnosti

Pri väcších objednávkach preferujeme výdaj tovaru na faktúry. Pri malých odberných množstvách - štandardnú poštovú dobierku. Neodôvodnené meškanie platby, má za následok okamžité zaradenie medzi neplaticov s následným platením vopred, resp. úplným zastavením dodávok.
V prípade oneskorenej úhrady si vyhradzujeme právo úctovat si zmluvnú pokutu z dlžnej sumy podla Obchodného zákonníka za každý zapocatý den.
Zákazníkom, ktorí vykazujú dlhodobé oneskorené úhrady, si vyhradzujeme právo dodat tovar len po podpise zmluvy, v ktorej je zakotvená podmienka zmluvnej pokuty (vid Sadzobník poplatkov) z dlžnej sumy za každý zapocatý den. K týmto opatreniam sme boli žial prinútení pristúpit podla reálnych skúseností. Chránime tým Vás - poctivých zákazníkov - ako aj seba. Dakujeme za pochopenie.
Vyhradzujeme si právo odmietnut objednávky firmám, ktoré majú voci nám financné záväzky, pokial je požadovaná dodacia doba alebo cena nereálna.

VIII. REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamovaný tovar prijímame na základe fotokópie pôvodnej faktúry a vyplneného reklamacného protokolu.

NÁLEŽITOSTI REKLAMACNÉHO PROTOKOLU:

citatelne vyplnený protokol

meno a adresa zákazníka

doklad o nákupe tovaru

presný popis závady

eventuálna prícina závadyPri reklamácii sa riadime príslušnými právnymi predpismi SR .

UPLATNENIE REKLAMÁCIE: Na finálne výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dátumu predaja, na súciastky a komponenty je potrebné uplatnit reklamáciu do 14 dní po prevzatí. Použité komponenty sú z reklamácie vylúcené. Pri dodávke tovaru pripraveného meraním alebo vážením, kde sa líši dodané množstvo súciastok na sprievodnom doklade od skutocnej dodávky v tolerancii 2% (podla druhu tovaru), nemôže byt táto skutocnost predmetom reklamácie. Sporné prípady budú riešené individuálne. Reklamáciu preberáme na odborné posúdenie. Potom je zákazník písomne informovaný, ci je nárok na reklamáciu uznaný alebo nie.

IX.ZÁRUCNÝ A POZÁRUCNÝ SERVIS

TKM GROUP sa riadi zárucnými podmienkami, ktoré sú v súlade s Obchodným zákonníkom § 429 a nasl. a Obcianskym zákonníkom § 612 a nasl., pokial nie je zmluvne dohodnuté inak. Podmienky záruky Vám na požiadanie zašleme.
Pre koncové zariadenia, ktoré dodáva naša firma (elektrozariadenia) máme zabezpecený zárucný a pozárucný servis. Pocas doby záruky sa reklamácie uplatnujú u nás.

OSTATNÉ

Predávajúci sa zaväzuje:

dodat správny druh a množstvo tovaru, tak ako bola uvedená v case objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene

adekvátne zabalit a odoslat tovar v dohodnutej lehote

vystavit a priložit faktúru ako danový doklad + príslušné atesty

Kupujúci sa zaväzuje:

prevziat objednaný tovar

zaplatit za objednaný tovar dojednanú cenu.

Predávajúci nenesie zodpovednost:

za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou

prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávatela) v dôsledku akéhokolvek obmedzenia prípadne zrušenia distribucných práv alebo iných nepredvídatelných prekážok.

Informácie, ktoré nám poskytnete, slúžia výlucne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú dalej poskytované tretím osobám ani inak komercne využívané